Terma & Syarat

Dasar Privasi dan Maklumat Sulit

 1. iSADAQAH berhak untuk menggunakan semua data dan maklumat peribadi penyumbang bagi tujuan operasi YAYASAN yang ditentukan oleh iSADAQAH iaitu GLOBAL WELLNESS FOUNDATION (909505-T).

 2. iSADAQAH mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat peribadi dan data penyumbang yang diberikan kepada iSADAQAH sekiranya kami mempercayai bahawa tindakan sedemikian adalah perlu bagi mematuhi proses kehakiman semasa, perintah mahkamah atau proses undang-undang terhadap pihak iSADAQAH.

 3. iSADAQAH berhak dan boleh mendedahkan maklumat peribadi dan data yang diterima semasa proses penggabungan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, muflis atau apa-apa proses seangkatan dengannya yang mana maklumat yang dipegang oleh iSADAQAH mengenai penyumbang dan pengguna adalah antara aset yang dipindahkan.

 4. iSADAQAH tidak bertanggungjawab di atas sebarang kecurian data dari laman web iSADAQAH.

 5. Penyumbang dan pengguna bertanggungjawab terhadap kesahihan dan kelengkapan maklumat peribadi mereka.

Caj & Yuran

 1. Tiada caj atau yuran dikenakan, 100% hasil sumbangan kempen milik anda.

Hak Akses

 1. Penyumbang dan pengguna yang berdaftar boleh dan mempunyai hak untuk mendapatkan salinan maklumat peribadi yang telah dihantar ke pihak iSADAQAH.

 2. Penyumbang dan pengguna berhak untuk meminta pihak iSADAQAH untuk menggantikan maklumat yang betul sekiranya maklumat yang diberikan tidak tepat dengan alasan yang kukuh bersama bukti.

 3. Penyumbang dan pengguna berhak untuk meminta pihak iSADAQAH untuk berhenti daripada memproses maklumat peribadi atas perkara yang munasabah dan pihak iSADAQAH akan mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut tempoh masa yang bersesuaian dan berpatutan.

 4. Sekiranya penyumbang dan pengguna didapati melanggar mana-mana terma dan syarat atau melakukan perkara-perkara yang berunsurkan penipuan, jenayah, penyalahgunaan laman web, dan apa-apa perkara yang tidak wajar, pihak iSADAQAH berhak untuk menggantung, menafikan atau menamatkan akses anda ke laman web iSADAQAH tanpa sebarang notis. Bagi dana yang telah terkumpul sebelum pihak iSADAQAH menamatkan akses, dana tersebut akan diuruskan oleh iSADAQAH sewajarnya seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perubahan Dasar

 1. Sebarang perubahan polisi akan diberitahu di laman web.

 2. iSADAQAH tidak berkewajiban untuk memberitahu setiap perubahan kebijakannya secara langsung dan peribadi setiap Penyumbang dan penggunanya.

 3. Walau bagaimanapun, adalah sepenuhnya mengikut budi bicara iSADAQAH untuk melakukannya.

Syarat Am

 1. Data peribadi yang dinyatakan adalah seperti yang ditentukan oleh Akta Data dan Perlindungan Peribadi 2010 Malaysia.

 2. Untuk penyumbang dan pengguna di bawah umur lapan belas (18), sila berjumpa dengan ibu bapa atau penjaga anda sebelum memberikan data peribadi anda kepada kami.

 3. iSADAQAH tidak akan bertanggungjawab atas penyalahgunaan atau penggunaan dana oleh penerima dana setelah dana tersebut dipindahkan. Walau bagaimanapun, pihak iSADAQAH akan melakukan proses pengesahah terlebih dahulu.

 4. iSADAQAH tidak akan bertanggung jawab sekiranya penerima dana yang ditaja dan dibiayai gagal melaksanakannya, diberhentikan atau gagal. Dana yang ditaja tidak akan dikembalikan.

 5. iSADAQAH tidak bertanggungjawab atas pemberian atau insentif yang diberikan oleh penerima dana kepada penaja sebelum, semasa atau selepas kempen.

 6. Proses pembiayaan dan penajaan harus dibuat dengan menggunakan cara yang ditentukan oleh iSADAQAH.my.

 7. Setelah mendaftar sebagai penyumbang atau pengguna laman web, iSADAQAH berhak menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat terkini, pemberitahuan, maklum balas dan perniagaan lain yang berkaitan dengannya.

 8. Dengan bersetuju untuk mendaftar sebagai penaja dan pengguna laman web, anda dianggap bersetuju dengan semua terma dan syarat yang diberikan.

Penafian

 1. Tidak ada kegagalan untuk melaksanakan atau kelewatan dalam latihan dari pihak iSADAQAH, sebarang hak di bawah terma dan syarat ini akan beroperasi sebagai pengabaian daripadanya.

 2. Sekiranya ada ketentuan terma dan syarat yang dinyatakan dianggap melanggar undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut akan diputuskan dari terma dan syarat ini tanpa menjejaskan semua peruntukan lain yang tetap dapat dilaksanakan.

 3. Berikan standard terbaik untuk perlindungan data dan maklumat peribadi.